นโยบาย
การคุ้มครองข้อมูล


คำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการดูแลข้อมูลของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลในทุกประเภท ควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.. 2562

ทางบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่าบริษัท”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม  การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่ บริษัทตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ทางบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสมัครงานนอกจากนี้ การคัดลอกข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจกระทำได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ยกเว้นสำหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อเท่านั้น 

เว็บไซต์นี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจกฎหมายของประเทศที่มีข้อจำกัดในการให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากท่านมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง และบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ได้

รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทจะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์ หรือให้รายละเอียดแก่บริษัทตามช่องทางต่างๆ บริษัทอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย จากบริษัทในเครือ  พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ (devices) ที่ท่านใช้ในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลทั้งในฐานะผู้ควบคุม และผู้ประมวลผลให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม โปร่งใส คำนึงถึงความถูกต้อง และสิทธิของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ ของการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูล และระยะเวลาในการดำเนินการกับข้อมูล ให้ทำได้เท่าที่จำเป็น หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่มาตรฐาน ( เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานอื่นๆ ที่ไม่ใช่กฎหมาย เช่น ISO, AEO หรือ บัญชี เป็นต้น) หรือ กฎหมายอื่นกำหนด และภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และแนวทางในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล ด้วยการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ  ไม่ว่าจะบนเว็บไซต์หรือ บนแอปพลิเคชัน (application) ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือผ่านทางผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไป และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน  จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น เมื่อท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทอาจเข้าไปและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ให้แสดงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Profile) บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่าน รวมถึง ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล ที่อยู่ สถานที่ตั้ง (location) ของท่าน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจำกัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Right)

  1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)

   เจ้าของข้อมูลต้องได้รับการแจ้งให้ทราบ ก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล ในเรื่องของวัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมาย, เงื่อนไขในการใช้บริการ, ประเภทของข้อมูล และระยะเวลาการเก็บ, การโอนข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล, สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right to access)

   โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอในการเข้าถึงข้อมูล การรับสำเนาข้อมูล การขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง

  3. ขอเปิดเผยถึงการได้มาข้อมูลซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม

   โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับทราบถึงแหล่งที่มีของข้อมูล เมื่อเกิดความสงสัยถึงข้อมูลที่ได้รับการติดต่อ

  4. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent)

   เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอดถอนความยินยอมผ่านทางผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อใดก็ได้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อการที่ให้ความยินยอมไปแล้ว และผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบของการถอนความยินยอมดังกล่าว

  5. การเพิกถอนความยินยอม ในบางกรณี อาจกระทำมิได้ หากเป็นกรณีการดำเนินการประมวลผลที่ไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่นการประมวลผลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นต้น

  6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)

   สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่ได้ทำอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

   5.1 ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

   5.2 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

   5.3 การส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ

  7. สิทธิในการลบ ทำลายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure)

   เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนออกจากฐานข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุบตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เป็นข้อมูลนิรนาม)

  8. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้

  9. สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

   ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการตามสิทธิของเจ้าข้อมูล หากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดำเนินการตามคำร้องขอ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อสั่งให้ดำเนินการตามสิทธิได้

  10. สิทธิในการร้องเรียน

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกรวบรวมตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการ จัดการ และช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งกับบริษัทตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งท่านได้นำส่งให้บริษัท เป็นครั้งคราว
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการส่งข้อมูลติดต่อทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี (account) ของท่านที่มีกับบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อจับคู่ข้อมูล โดยมีจุดประสงค์เชิงธุรกิจภายในและเชิงการจัดการ
 • เพื่อปรับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอโฆษณา หรือกิจกรรมอื่นใดที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท แสดงว่าท่านยอมรับว่า บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมาย  บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง  ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล  มาตรการดังกล่าวรวมไปถึง การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกระบวนการ   การเฝ้าระวัง  และติดตามภัยคุกคาม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับ  ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย  และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก  หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น  ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเสนอ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกบริษัท) ที่ให้บริการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การเก็บหนี้ หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • บริษัทอื่นๆ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือติดต่อกับท่าน เช่น   บริษัทวิจัย และสถาบันจัดอันดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการที่บริษัทมอบให้แก่ท่าน และ
 • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล
  (
  ) ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ
  (
  ) ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

ในบางครั้ง บริษัทอาจจะซื้อธุรกิจ หรือขายธุรกิจหนึ่งธุรกิจหรือมากกว่านั้น (หรือธุรกิจเพียงบางส่วน) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ อาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือการขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่บริษัทซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่าที่จะสามารถปฏิบัติและได้รับอนุญาตให้ทำได้

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ตามที่กล่าวมาข้างต้น อยู่ในประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง จัดเก็บ และดำเนินการในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ หรือในประเทศที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่ หรือจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกให้บริการอยู่ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท หรือใช้บริการของบริษัท หรือเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท แสดงว่าท่านยินยอมให้บริษัทส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจกฏหมายของท่านแก่บริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เราจะส่งข้อมูลให้ตามที่กล่าวข้างต้น

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการ

 • ตรวจสอบว่าบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
 • ขอให้บริษัทแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง
 • ขอให้บริษัท ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ถอนความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้แก่บริษัท และ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทและข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น และหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปที่ dpo@chotiwat.com, dcc@chotiwat.com  เบอร์โทร 074-200999

บริษัทมีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ ในกรณีที่ท่านได้ขอให้บริษัท ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้

การใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ (device) อื่นๆ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ให้ท่าน บริษัทอาจจะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ (รวมถึง เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (และโดเมนเนม) ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เคยคลิก และช่วงเวลาที่เข้าไปคลิก เป็นต้น) จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงการใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านได้คลิก เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ที่สุดเท่านั้น นอกจากนั้น คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจำท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบคลิก และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ โฆษณาคุกกี้จะช่วยให้บริษัทสามารถให้โฆษณาบนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับท่านได้ เช่น การเลือกโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่าน หรือหลีกเลี่ยงโฆษณาซ้ำๆ ไม่ให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าอีก

เว็บ เบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกี้ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การทำลักษณะนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่

ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน นโยบายคุกกี้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น  เว็บไซต์อื่นอาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ

การแก้ไขคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  หรือการแก้ไขดังกล่าว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่บริษัททำการจัดเก็บไว้ได้เสมอ นอกจากนั้นยังทราบถึงว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง   การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

1069 ถนนสายเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
cmchy@chotiwat.com , dcc@chotiwat.com
+66 (0) 7420-0999

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล : dpo@chotiwat.com

1069 ถนนสายเอเชีย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
+66 (0) 7420-0999 ต่อ 5109

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดข้างต้น

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) (ในที่นี้เรียกว่าเรา”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และ เครื่องมืออื่น เพื่อช่วยแยกแยะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่านผ

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลด และอาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวม และจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเตอร์เน็ตโดเมน และ ที่อยู่ไอพีจากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ และ ปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วัน และ เวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บ และ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม

ทั้งนี้ ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา ได้กำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดเก็บ และ การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ และ ทำไมเราใช้คุกกี้ ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เช่น คุกกี้ที่ใช้ยืนยันตัวตนให้ท่านสามารถเข้าถึงชั้นของข้อมูลที่ต้องรักษาความปลอดภัยได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการใช้งานของเว็บไซต์ (Statistic/Analytics Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรานับจำนวน และ เก็บสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลวิธีการเข้า และ พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของเราด้วย
 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งานเว็บไซต์(Functionality Cookies):คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาเฉพาะสำหรับท่าน ปรับเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการเข้าเยิ่ยมชมเว็บไซต์
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านติดตาม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เราอาจจะแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้ ถูกจัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลประเภท วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย รวมถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการใช้งาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมด หรือ บางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมด หรือ บางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมในการใช้คุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเปิดหัวข้อความช่วยเหลือในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า